Widget HTML Atas

Syekh Muhammad Mukhtar bin Atharid Al-Bughri Al-Batawi Al-Jawi Ulama Ahli Syariat dan Haqiqat

Pada zaman itu di Mekah ada 3 ulama besar dari Indonesia yang sangat tersohor, salah satunya ialah Syeikh Mukhtar. Nama lengkapnya Muhammad Mukhtar bin Atharid Al-Bughri Al-Batawi Al-Jawi. Lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 14 Sya’ban 1278 (14 Februari 1862).

Mengenal Sosok Seorang Ulama Ahli Syariat dan Haqiqat Syekh Muhammad Mukhtar bin Atharid Al-Bughri Al-Batawi Al-Jawi Ulama Ahli Syariat dan Haqiqat

Syeikh Mukhtar menguasai banyak bidang disiplin ilmu, termasuk ilmu-ilmu hadis, namun beliau tetap berpegang pada Mazhab Syafi’i, pengikut setia Mazhab Ahlis Sunnah wal Jamaah aliran Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Dalam tasawuf tetap berpegang kukuh dengan imam-imam kaum sufi yang muktabar seperti Imam Abu Qasim Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, dan yang lainnya.

Pendidikan

Tahun 1299 hijrah ke Betawi (Jakarta) untuk menimba ilmu kepada Sayyid Utsman. Tidak puas juga, ia kemudian menuju ke Mekah. Selama di Mekah, Mukhtar Al-Bughri belajar kepada ulama termasyhur, Syeikh Ahmad Al-Fathani. Melalui ulama Syeikh Mukhtar hafal berbaga matan-matan ilmu.

Ulama-ulama yang pernah mengajar Syeikh Mukhtar ialah: Sayyid Muhammad Amin bin Sayyid Ahmad ar-Ridhwan al-Madani, Sayyid Abu Bakri Syatha dan saudaranya Sayyid Umar Syatha, Sayyid Abdul Karim an-Naji ad-Daryandi, Syeikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki, Syeikh Mushthafa Afifi dan Syeikh Muhammad Zainuddin al-Jawi as-Sumbawi. Syeikh Muhammad al-Minsyawi, Sayyid Umar as-Syami, Sayyid Husein al-Habsyi, Sayyid Yusuf an-Nabhani, Sayyid Muhammad bin Ja’afar al-Kattani dan Syeikh Abdul Qadir al-Halabi.

Mengajar

Syeikh Mukhtar mengajar di Masjidil Haram dan di tempat tinggal beliau sendiri. Beliau Mengajar di Masjid al-Haram Setelah Maghrib dan Isyak. Yang hadir ketika beliau mengajar di Masjidil Haram sekitar 400 orang yang terdiri dari para pelajar dan para ulama. Beliau mengajar di Masjidil Haram selama kurang lebih 28 tahun.

Beliau mengajar di rumah setelah subuh, ilmu yang Beliau ajarkan adalah ilmu nahwu, ilmu sharaf dan balaghah. Sesudah Asar mengajar kitab Ihya’ Ulumiddin karangan Imam al-Ghazali. ilmu falak dan miqat dilaksanakan pada hari Selasa, ia itu mengajar kitab susunan beliau sendiri.

Murid-murid Syeikh Mukhtar banyak yang menjadi ulama besar seperti: Haji Abdullah Fahim(Mufti Pulau Pinang), Tengku Mahmud Zuhdi (Syeikh al-Islam Selangor), Sayyid Muhsin bin Ali al-Masawi, (Pendiri Madrasah al-Ulumid Diniyah), Mekah, Kiyai Ahmad Dimyathi bin Abdullah at-Tarmasi (adik Syeikh Muhammad Mahfuz at-Tarmasi yang sangat terkenal), KH Hasyim al-Asy’ari, (Pendiri Nahdhatul Ulama), KH Manshur bin Abdur Rahman Bogor al-Batawi, Sayyid Muhammad Ahyad bin Idris Bogor(menantu Syeikh Mukhtar), Syeikh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani (Padang), Tuan Guru Haji Muhammad Zain bin Tama Kajang (1324 H/1908 M – 1413 H/ 1992 M) dan masih banyak lagi.

Setiap malam Jumaat, Syeikh Mukhtar mengadakan Majlis Zikir dan Do’a. Setiap selesai melakukan Zikir dan Do’a dilanjutkan dengan jamuan makan secara berjemaah. Selain melakukan Majlis Zikir dan Do’a berjemaah Syeikh Mukhtar dikenal sebagai seorang Sufi, banyak melakukan ibadah, membaca sholawat Nabi s.a.w, dan membaca al-Quran . Selain hal-hal yang tersebut di atas Syeikh Mukhtar juga dikenal sebagai seorang yang pemurah, beliau menampung para pelajar yang tidak mampu. Untuk tinggal bersamanya.

Karya

Syeikh Mukhtar banyak menghasilkan karya yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Tapi yang dapat diketahui diantaranya adalah:
  1. Taqribul Maqshad fil Amali bir Rub`il Mujaiyab
  2. Ushulud Din I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah
  3. Ar-Risalatul Wahbatil Ilahiyah fi Bayani Itsqati ma’alal Maiyiti minal Huquqi was Shiyam was Shalati
  4. As-Shawa’iqul Muhriqah lil Auhamil Kazibah fi Bayani Hillil Baluti war Raddu `ala man Harramahu
  5. It-hafus Sadatil Muhadditsin bi Musalsalatil Ahaditsil Arba’in
  6. Khutbah al-Jumaat
  7. Kitab ad-Durril Munif fi Syarhil Wirdil Lathif
  8. Mukhtashar Kitab ad-Durril Munif fi Syarhil Wirdil Lathif
Syeikh Mukhtar wafat di Mekah pada tanggal 17 Shafar 1349H (13 Juli 1930 M). Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga kita bisa menjadi apa yang Beliau cita-citakan. Sekian.

No comments for "Syekh Muhammad Mukhtar bin Atharid Al-Bughri Al-Batawi Al-Jawi Ulama Ahli Syariat dan Haqiqat"