Widget HTML Atas

Syekh Abdul Wahab Babusalam Langkat Medan

Shaikh Abdul Wahab Rokan Al-Kholidi Naqsyabandi, yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besilam (Babussalam), yakni seorang wali Allah yang banyak mempunyai kekeramatan. Beliau lahir pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1230 H bertepatan dengan tanggal 28 September 1811 M. Tempat kelahiran ia berjulukan Kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi, Rokan Tengah, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Ayahandanya berjulukan Abdul Manap bin M.Yasin bin H.Abdullah bin Edek, suku Tembusai. Ibundanya berjulukan Arbaiyah binti Datuk Dagi binti Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim, kepenuhan (Riau). Beliau wafat pada tanggal 21 jumadil Awal 1345 H bertepatan dengan tanggal 27 Desember 1926 M.


Sebelum meninggal dunia Syekh Abdul Wahab sempat menulis wasiat yang terdiri dari 44 pasal. Wasiat ini ditujukan kepada anak cucunya, baik anak kandung maupun anak murid. Beliau berpesan kepada anak cucunya untuk menyimpan buku wasiat ini dan sering-sering membacanya, seminggu sekali, atau sebulan sekali dan sekurang-kurangnya setahun sekali, serta diamalkan segala apa yang tersebut didalamnya.

Menurut wasiatnya itu kalau sering-sering dibaca dan lalu diamalkan segala yang termaktub didalamnya, mudah-mudahan beroleh martabat yang tinggi, kemuliaan yang besar dan kekayaan dunia dan akhirat. Naskah orisinil dari wasiat itu berbunyi sebagai berikut :

Alhamdulillah Al-Lazi Afdholana 'Ala Katsiri 'Ubbadihi Tafdhila. Washsholatu Wassalamu 'Ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyan Warosula, Wa alihi Wa Ashabihi Hadiyan Wa Nashiran. Amin, Mutalazimaini daiman Abada. Amma Ba'du, maka masa hijrah Nabi kita Muhammad saw 1300 dan kepada 13 hari bulan Muharram makbul dan kepada hari jum'at jam 2.00, masa itulah saya Haji Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi Asy-Syazili bin Abd.Manaf, Tanah Putih bin Yasin bin Al-Haj Abdullah Tambusai, menciptakan surat wasiat ini kepada anak dan cucu saya pria atau perempuan, sama ada anak kandung atau anak murid.

Maka hendaklah taruh surat wasiat ini satu surat satu orang dan baca se jum'at sekali, atau sebulan sekali. Dan sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan serta amalkan menyerupai yang tersebut di dalam wasiat ini, supaya sanggup martabat yang tinggi dan kemuliaan yang besar dan kaya dunia akhirat.

Dan yakni wasiatku ini 44 wasiat. Dan lagi hai sekalian anak cucuku, sekali-kali jangan kau permudah -mudah dan jangan kau peringan-ringan wasiatku ini, lantaran wasiatku ini tiba daripada Allah dan Rasul dan guru-guru yang pilihan. Dan lagi telah kuterima kebajikan wasiat ini sedikit-dikit dan tetapi belum habis saya terima kebajikannya, lantaran taqshir daripada aku, lantaran tiada habis saya kerjakan menyerupai yang tersebut didalam wasiat ini. Dan barangsiapa mengerjakan sekalian wasiat ini tak sanggup tiada sanggup kebajikan sekaliannya dunia akhirat.

Wasiat yang pertama, hendaklah kau sekalian masygul dengan menuntut ilmu Alquran dan kitab kepada guru-guru yang mursyid dan rendahkan dirimu kepada guru-guru kamu. Dan perbuat apa-apa yang disuruhkan, jangan bertangguh-tangguh. Dan banyak-banyak bersedekah kepadanya. Dan i'tikadkan diri kau itu hambanya. Dan bila sudah sanggup ilmu itu, maka hendaklah kau ajarkan kepada anak cucuku. Kemudian maka orang yang lain. Dan kasih sayang kau akan muridmu menyerupai kasih sayang akan anak cucu kamu. Dan jangan kau minta upah dan makan honor lantaran mengajar itu. Tetapi pinta upah dan honor itu kepada Tuhan Yang Esa lagi kaya serta murah, yaitu Allah Ta'ala.

Wasiat kedua, apabila sudah kau baligh, berakal, hendaklah mendapatkan thariqat Syaziliyah atau thariqat Naqsyabandiah, supaya sejalan kau dengan aku.

Wasiat yang ketiga, jangan kau berniaga sendiri, tetapi hendaklah berserikat. Dan bila hendak mencari nafkah, hendaklah dengan jalan tulang gega (dengan tenaga sendiri), menyerupai berhuma dana berladang dan menjadi amil. Dan didalam mencari nafkah itu maka hendaklah bersedekah pada tiap-tiap hari supaya segera sanggup nafkah. Dan bila sanggup ringgit sepuluh maka hendaklah sedekahkan satu dan taruh sembilan. Dan bila sanggup dua puluh, sedekahkan dua. Dan bila sanggup seratus sedekahkan sepuluh, dan taruh sembilan puluh. Dan apabila cukup nafkah kira-kira setahun maka hendaklah berhenti mencari itu dan duduk bederma ibadat hingga tinggal nafkah kira-kira 40 hari, maka barulah mencari.

Wasiat yang keempat, maka hendaklah kau berbanyak sedekah sebilang sehari, istimewa pada malam jum'at dan harinya. Dan sekurang-kurangnya sedekah itu 40 duit pada tiap-tiap hari. Dan lagi hendaklah bersedekah ke Mekah pada tiap-tiap tahun.

Wasiat yang kelima, jangan kau dekat dengan orang yang jahil dan orang pasik. Dan jangan dekat dengan orang kaya yang bakhil. Tetapi bersahabatlah kau dengan orang-orang 'alim dan ulama dan shalih-shalih.

Wasiat keenam, jangan kau hendak kemegahan dunia dan kebesarannya, menyerupai hendak menjadi kadhi dan imam dan lainnya, istimewa pula hendak menjadi penghulu-penghulu. Dan lagi jangan hendak menuntut harta benda banyak-banyak. Dan jangan dibanyakkan menggunakan pakaian yang harus.

Wasiat yang ketujuh, jangan kau menuntut ilmu sihir menyerupai berpengaruh dan kebal dan tambahan dan lainnya, lantaran sekalian ilmu ada di dalam Al-Quran dan kitab.

Wasiat kedelapan, hendaklah kau berpengaruh merendahkan diri kepada orang Islam. Dan jangan dengki khianat kepada mereka itu. Dan jangan diambil harta mereka itu melainkan dengan izin syara'.

Wasiat kesembilan, jangan kau menghinakan diri kepada kafir laknatullah serta makan honor serta mereka itu. Dan jangan dekat dengan mereka itu, melainkan lantaran uzur syara'.

Wasiat kesepuluh, hendaklah kau berpengaruh menolong orang yang kesempitan sehabis-habis ikhtiar sama ada tolong itu dengan harta benda atau tulang gega, atau bicara atau do'a. Dan lagi apa-apa hajat orang yang dikabarkannya kepada kau serta dia minta tolong, maka hendaklah sampaikan seboleh-bolehnya.

Wasiat yang kesebelas, kekalkan air sembahyang dan puasa tiga hari pada tiap-tiap bulan.

Wasiat yang kedua belas, bila ada orang berbuat kebajikan kepada kau barang apa kebajikan, maka hendaklah kau balas akan kebajikan itu.

Wasiat yang ketiga belas, bila orang dengki khianat kepada kamu, telah dipeliharakan Allah kau dari padanya, maka hendaklah kau sabar dan jangan dibalas dan beri pesan yang tersirat akan dia dengan perkataaan lemah lembut, lantaran mereka itu orang yang bebal.

Wasiat yang keempat belas, bila kau hendak beristeri, jangan dipinang orang tinggi bangsa menyerupai anak datuk-datuk. Dan jangan dipinang anak orang kaya-kaya. Tetapi hendaklah pinang anak orang fakir-fakir dan miskin.

Wasiat yang kelima belas, bila menggunakan kau akan pakaian yang lengkap, maka hendaklah ada didalamnya pakaian yang buruk. Dan yang aulanya yang jelek itu sebelah atas.

Wasiat yang keenam belas, jangan disebut kecelaan orang, tetapi hendaklah sembunyikan sehabis-habis sembunyi.

Wasiat yang ketujuh belas, hendaklah sebut-sebut kebajikan orang dan kemuliaannya.

Wasiat yang kedelapan belas, bila tiba orang 'alim dan guru-guru kedalam negeri yang kawasan kau itu, istimewa pula khalifah thariqat Naqsyabandiah, maka hendaklah kau dahulu tiba ziarah kepadanya dari pada orang lain serta beri sedekah kepadanya.

Wasiat yang kesembilan belas, bila pergi kau kepada suatu negeri atau dusun dan ada didalam negeri itu orang alim dan guru-guru khususnya khalifah thariqat Naqsyabandiah, maka hendaklah kau ziarah kepadanya lalu hendaklah membawa sedekah kepadanya.

Wasiat yang kedua puluh, bila hendak pergi orang alim itu daripada kawasan kau itu atau engkau hendak pergi dari pada kawasan itu, maka hendaklah kau ziarah pula serta memberi sedekah supaya sanggup kau rahmat yang besar.

Wasiat yang kedua puluh satu, sekali-kali jangan kau kawin dengan janda guru kamu, khususnya guru thariqat. Dan tiada mengapa kawin dengan anak guru, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh membawa budbahasa kepadanya serta jangan engkau wathi akan dia, melainkan lalu daripada meminta izin. Dan lebihkan olehmu akan dia daripada isterimu yang lain, lantaran dia anak guru, hal yang boleh dilebihkan.

Wasiat yang kedua puluh dua, hendaklah segala kau yang pria beristeri berbilang-bilang. Dan sekurang-kurangnya dua, dan yang baiknya empat. Dan bila isterimu tiada mengikut hukum, ceraikan, cari yang lain

Wasiat yang kedua puluh tiga, hendaklah kau yang wanita banyak sabar, bila suami kau beristeri berbilang-bilang. Janganlah mengikut menyerupai kelakuan wanita yang jahil, bila suaminya beristeri berbilang, sangat marahnya, dan bila suaminya berzina tiada marah.

Wasiat yang kedua puluh empat, bila ada sanak saudara kau berhutang atau miskin dan sempit nafkahnya dan kau lapang nafkah, maka hendaklah kau beri sedekah sedikit-sedikit seorang supaya sama kamu. Inilah makna kata orang tua-tua, bila kau kaya maka hendaklah bawa sanak saudara kau kaya pula, dan bila kau senang, maka hendaklah berikan senang kau itu kepada sanak saudara kamu.

Wasiat yang kedua puluh lima, mana-mana sanak saudara kau yang beroleh martabat dan kesenangan, maka hendaklah kau kuat-kuat mendo'akannya supaya boleh kau bernaung dibawah martabatnya.

Wasiat yang kedua puluh enam, hendaklah kasih akan bawah umur dan sayang akan fakir miskin dan hormat akan orang tua-tua.

Wasiat kedua puluh tujuh, apabila kau tidur, hendaklah padamkan pelita, jangan dibiarkan terpasang, lantaran sangat makruh, lantaran demikian itu kelakuan kafir Yahudi.

Wasiat yang kedua puluh delapan, bila kiamu hendak bepergian, maka hendaklah ziarah kepada ibu bapa dan kepada guru-guru dan orang saleh-saleh. Minta izin kepada mereka itu serta minta tolong do'akan,dan lagi hendaklah mengeluarkan sedekah supaya sanggup lapang.

Wasiat yang kedua puluh sembilan, jangan berasah gigi pria dan perempuan. Dan jangan bertindik indera pendengaran bila perempuan, lantaran yang demikian itu pekerjaan jahiliah.

Wasiat yang ketiga puluh, jangan berpengaruh kasih akan dunia, hanya sekedar hajat. Siapa berpengaruh kasih akan dunia banyak susah badannya dan percintaan hatinya dan sempit dadanya. Siapa benci akan dunia, sentosa badannya dan senang hatinya dan lapang dadanya.

Wasiat yang ketiga puluh satu, hendaklah kasih sayang akan ibu bapa menyerupai diikut apa kata-katanya dan menciptakan kebajikan kepada keduanya sehabis-habis ikhtiar. Dan jangan durhaka pada keduanya, menyerupai tiada mengikut perintah keduanya dan bernafsu perkataan kepada keduanya dan tiada terbawa adabnya.

Wasiat yang ketiga puluh dua, bila mati kedua ibu bapa kau atau salah seorang, maka hendaklah kau kuat-kuat mendoa'akannya pada tiap-tiap sembahyang dan \ziarah pada kuburnya pada tiap-tiap hari jum'at.

Wasiat yang ketiga puluh tiga, hendaklah berpengaruh menciptakan kebajikan serta dengan yakin kepada guru-guru dan jangan durhaka kepadanya.

Wasiat yang ketiga puluh empat, hendaklah berkasih-kasihan dengan orang sekampung dan bila kafir sekalipun dan jangan berbantah-bantah dan langgar de ngan mereka itu.

Wasiat yang ketiga puluh lima, jangan diberi hati kau menyayangi akan maksiat, artinya menciptakan kejahatan, lantaran yang demikian itu percintaan hati. Dan bila banyak percintaan hati, membawa kepada kurus badan.

Wasiat yang ketiga puluh enam, jangan kau jabatkan tangan kau kepada apa-apa yang haram, lantaran yang demikian itu mendatangkan bala.

Wasiat yang ketiga puluh tujuh, bila tiba bala dan cobaan, maka hendaklah mandi tobat mengambil air sembahyang, dan meminta do'a kepada Allah Ta'ala. Dan banyak-banyak bersedekah kepada fakir dan miskin dan minta tolong do'akan kepada guru-guru dan shalih-shalih lantaran mereka itu kekasih Allah Ta'ala.

Wasiat yang ketiga puluh delapan, apabila hampir bulan Ramadhan, maka hendaklah selesaikan pekerjaan dunia supaya senang bederma ibadat didalam bulan Ramadhan dan jangan berusaha dan berniaga didalam bulan Ramadhan, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh bederma dan ibadat dan menciptakan kebajikan siang dan malam, khususnya bertadarus Alquran dan bersuluk.

Wasiat yang ketiga puluh sembilan, hendaklah berpengaruh bangkit pada waktu sahur, bederma ibadat dan meminta do'a , lantaran waktu itu kawasan do'a yang makbul, khususnya waktu sahur malam jum'at.

Wasiat yang ke empat puluh, hendaklah berpengaruh mendo'akan orang Islam, sama ada hidup atau mati.

Wasiat yang keempat puluh satu, apabila bertambah-tambah harta benda kau dan bertambah-tambah pangkat derjat kamu, tetapi amal ibadat kau kurang, maka jangan sekali-kali kau suka akan yang demikian itu, lantaran demikian itu kehendak setan dan iblis dan lagi apa faedah harta bertambah-tambah dan umur berkurang-kurang.

Wasiat yang keempat puluh dua, maka hendaklah kau i'tikadkan dengan hati kamu, gotong royong Allah Ta'ala ada hampir kau dengan tiada bercerai-cerai siang dan malam. Maka Ia melihat apa-apa pekerjaan kau lahir dan batin. Maka janganlah kau berbuat durhaka kepada-Nya sedikit jua, lantaran Ia senantiasa melihat juga tetapi hendaklah senantiasa kau memohonkan keridhaan-Nya lahir dan batin. Dan lazimkan olehmu i'tikad ini supaya sanggup jannatul 'ajilah artinya sorga yang diatas dunia ini.

Wasiat yang keempat puluh tiga, maka hendaklah kau ingat bahwa malikal selesai hidup tiba kepada setiap seorang lima kali dalam sehari semalam, mengabarkan akan kau bahwa saya akan mengambil nyawa kamu, maka hendaklah kau ingat apabila sudah sembahyang tiada hingga nyawa kau kepada sembahyang kedua, demikian selama-lamanya.

Wasiat yang keempat puluh empat, hendaklah kau berpengaruh mendo'akan hamba yang dha'if ini dan sekurang-kurangnya kau hadiahkan kepada hamba pada tiap-tiap malam jum'at dibaca fatihah sekali dan Qul Huwallahu Ahad sebelas kali, atau Yasin sekali pada tiap-tiap malam jum'at atau ayatul Kursi 7 kali dan saya mendo'akan pula kepada kau sekalian.
Inilah wasiat hamba yang empat puluh empat atas jalan ikhtisar dan hamba harap akan anak cucu hamba akan menciptakan syarahnya masing-masing dengan kadarnya yang munasabah, supaya tahu dha'ifut thullab wa qashirul fahmi. Wallahu Khairul Hakimin, wa Maqbulus Sailin. Amin.

Demikianlah suara wasiat beliau, dengan tidak merobah redaksinya. Apabila kita perhatikan dengan seksama, maka akan kita dapati, bahwa isi wasiat itu sesuai benar dengan firman Allah dan sabda Rasulullah saw. Kita yakin dan percaya apabila wasiat itu kita amalkan, pasti kita memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. ( Penulis, H.M.Fahmi El Fuad, yakni cicit pribadi dari Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, Tuan Guru Babussalam).

No comments for "Syekh Abdul Wahab Babusalam Langkat Medan"