Widget HTML Atas

Syeikh Abdul Fatah Husein Rawa

Nama lengkap dia yakni al-Musnid al-Faqih al-Mu`ammar Syeikh Abdul Fatah bin Husein bin Ismail bin Ali Toyyib Rawah al-Jawi al-Makki as-Syafi`i.


Banyak orang yang salah dalam menyebut asal undangan keluarga beliau, ada yang menyampaikan bahwa dia dari Yaman, yang gotong royong yakni bahwa Syeikh Abdul Fatah mempunyai asal undangan dari Rawa Sumatra Indonesia yang mana nenek moyangnya dahulu berasal dari Yaman, alasannya yakni itulah para ulama hebat sejarah menisbahkan dia dengan al-Jawi ( al-Jawi nisbah kepada orang-orang yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Fathoni, Singapura dan Brunai - red).


Beliau di lahirkan di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1334 hijriyah, di besarkan oleh orang tuanya, dan menadapat didikkan dasar, membaca dan menulis di sebagahagian maktab yang berada di Makkah, kehidupan Syeikh Abdul Fatah tidak jauh beda dengan belum dewasa sebayanya, pada masa itu belum dewasa sibuk berguru menimba ilmu agama.


Pendidikan dan pengajian beliau


Setelah berguru membaca dan menulis dari maktab dia melanjutkan pelajarannya di madrasah " al-Mas`a " yang lebih populer saat itu dengan sekolah "al-Khayyayh", lalu dia melanjutkan lagi pengajiannya di Madrasah al-Falaah dan Madrasah as-Solatiyyah.


Di samping itu Syeikh Abdul Fattah juga sibuk mengikuti pengajian-pengajian pelengkap di Masjidil Haram Makki, dia berguru membaca al-Qur`an al-Karim kepada Syeikh Abdul Hamid al-Malibari, mempelajari ilmu sorof dari Syeikh Muhammad al-Arabi at-Tibbani, dan Syeikh Abu Bakar bin Ahmad al-Habsyi, mempelajari Hadis, fiqih Syafi`i dari Syeikh Sayyid Bakar bin Sayyid Salim al-Baar, berguru ilmu undangan fiqih dan ilmu fara`idh dari Syeikh Ahmad Mansur al-Faqih, mempelajari fiqih Syafi`iyyah juga dari Syeikh Hasan Sa`id al-Yamani, membaca kitab Kifayatul Akhyar kepada Syeikh Sa`id al-Khalidi, membaca kitab Syarah Ibnu `Aqil, Syarah al-Maridini `Ala ar-Rahbiyyah ( ilmu Fara`idh-red ), kitab-kitab Sunan ( Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa`i, Sunan Ibnu Majah - red ) dan kitab Labbu al-Usul Fi Ilmi al-Usul, membaca kitab al-Asybahu Wa an-Nazho`ir ( Qawa`id Fiqih karangan al-Hafiz as-Suyuti-red) kepada Syeikh Muhammad Ali bin Husein al-Maliki al-Makki.


Pekerjaan dan kegiantan dia :


Pada tahun 1357 hijriyah dia di benarkan untuk mengajar di Masjid al-Haram Makki, lalu pada tahun 1359 dia di menetapkan menjadi tenaga pengajar di Madrasah al-Aytam, sehabis itu dia di pindahkan ke Mudiriyah al-Ma`aeif pada penghujung tahun 1359 hijriyahm lalu di menetapkan sebagai mudir yang pertama sekali di Madrasah Khamis Masyith, dari sekolah ini banyak murid-muridnya yang telah keluar menjadi orang-orang besar menjabat kedudukkan tinggi di kerajaan Saudi Arabiyah, lalu dia telah di menetapkan sebagai guru dengan derajat pertama di al-Madrasah as-Saudiyyah di Jeddah, lalu dia di pindahkan ke Makkah pada tahun 1365 hijriyah dan di menetapkan sebagai guru di Madrasah al-Faisoliyyah, di antara tahun 1373 hingga dengan tahun1379 dia diangkat menjadi pembantu Mudir MAdrasah ar-Rahmaniyyah, lalu sehabis itu dia diangkat menjadi guru Tsanawiyyahdi Madrasah al-Aziziyyah at-Tsanawiyyah hingga pada balasannya dia pensiun pada tahun 1394 hijriyah, pada tahun 1395 hijriyah dia telah diangkat pula menjadi seorang tenaga pengajar di Ma`had al-Masjid al-Haram.


Guru-guru dia dan yang memberi ijazah umum :


1 - Syeikh Ibrahim bin Musa al-Khuzami as-Sudani.


2 - Syeikh Ahmad Nadhirin al-Makki as-Syafi`i.


3 - Syeikh Ahmad MAnsur al-Faqih al-Makki.


4 - Syeikh Ishaq al-Azuz al-Makki.


5 - Syeikh As`ad al-Hadidi al-Makki.


6 - Syeikh Ismail Usman Zain al-Yamani.


7 - Syeikh An`am al-Yamani.


8 - Syekh Abu Bakar bin Salim al-Baar as-Syafi`i.


9 - Syeikh Hamid Ka`ki al-Makki.


10 - Syekh HAsan bin Sa`id al-Yamani.


11 - Syeikh Hasan as-Sanari al-Makki.


12 - Syeikh Hasan bin Muhammad Masyath al-Maliki al-Makki.


13 - Syeikh Hamdi al-Makki.


14 - Syeikh Zubair bin Ahmad bin Ismail al-FulFilani.


15 - Syeikh Zakaria bin Abdullah Bila al-Makki.


16 - Syeikh Zaini Abdul Hadi Kutubi.


17 - Syeikh Sa`id bin Muhammad al-Khalidi al-Yamani.


18 - Syeikh Sulaiman bin Farj al-Ghazawi al-Makki.


19 - Syeikh Tohir bin Muhammad bin Husrin al-Habsyi.


20 - Syeikh Abdullah Khujah al-Makki.


21 - Syeikh Abdullah bin Sa`id al-Lahji.al-Yamani.


22 - Syeikh Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Qashimi an-Najdi.


23 - Syeikh Abdullah bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.


24 - Syeikh Abdullah bin Muhammad Niyazi al-Bukhari.


25 - Syeikh Abdul Hamid al-Mibari.


26 - Syeikh Abdus Salam bin Umar Daghistani.


27 - Syeikh Abdul Fatah bin Muhammad Abu Ghuddah al-Halabi.


28 - Syeikh Abdul Wahab al-Asyi as-Syafi`i al-Makki.


29 - Syeikh Alawi bin Abbas al-Maliki.


30 - Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi.


31 - Syeikh Aidarus bin Salim al-Baar al-Yamani.


32 - Syeikh Isa bin Muhammad bin Hamid Rawas al-Makki.


33 - Syeikh Muhammad Amin bin Muhammad al-Kutubi.


34 - Syeikh Muhammad bin Sulaiman an-Nuri al-Makki.


35 - Syeikh Muhammad at-Toyyib bin Muhammad bin Ali al-Maraksyi al-Makki.


36 - Syeikh Muhammad al-Arabi bin at-Tubbani al-Jaza`iri al-Makki.


37 - Syeikh Muhammad Ali bin Husein al-Maliki al-Makki.


38 - Syeikh Muhammad Nur Saif bin Hilal al-Maliki al-Makki.


39 - Syeikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani.


40 - Syeikh Muhammad Yahya bin Muhammad Amaan as-Sindi al-Makki.


41 - Syeikh Abu Bakar bin Ahmad bin Husein al-Habsyi al-Makki.


Murid-Murid dan orang yang meriwayatkan dari dia :


1 - Syeikhuna Muhammad bin Abdullah Rasyid.


2 - Mujizuna Syeikh Yusuf bin Abdurrahman al-Mar`asyli al-Lubnani.


3 - Syeikhuna Mahmud Siraj al-Jawi al-Makki.


4 - Syeikhuna Ahmad `Asyur as-Syafi`i.


5 - Syeikhuna Ahmad Mukhtar Ramzi al-Masri.


6 - Syeikh Hamid bin Ahmad bin Akran al-Bukhari al-Madani.


7 - Syeikhuna Usamah Said al-Azhari al-Masri.


8 - Syeikhuna Khalid Abdul Karim at-Tukistani al-Makki.


Buah karya dan hasil karangannya:


1 - Ithafu as-Shiddiq Bi Manaqibi as-Shiddiq Abi Bakar r.a.


2 - al-Itzan Fi Manaqib Utsman r.a.


3 - al-Ifshoh `An Masa`ili al-Idhah `Ala Mazhabi al-Arba`ah al-A`lam Wa Ghairihim.


4 - Tarikh Umara` al-Bilad al-Haram `Abira `Ushuri al-Islam.


5 - at-Ta`liqu al-Asna SYarah Manzhumati Asma`i Allahi al-Husna.


6 - ad-Durar al-Lu`lu`ah `Ala an-Nafhati al-Hsniyyah Syarah at-Tuhfatu as-Sanniyyah.


7 - ad-Du`a al-Maqbul al-Warid `An ar-Rasul s.a.w.


8 - Ziyadatu Ta`liq Ala Riyadhi as-Solihin.


9 - Su`al Wa Jawab Fi Ahwali al-Arba`iniyyah.


10 - Sayyid Waladi Adam.


11 - as-Sayyidah al-Kubra Khadijah Binti Khuwailid r.a.


12 - al-Kawakibu al-Aghar `Ala Qutufi ats-Tsamar Fi Muwafiqati Umar r.a Li al-Qur`an Wa at-Taurati Wa al-Atsar.


13 - al-MAjmu`atu ar-Rawiyah Syarah al-Manzhumati ar-Rahbiyyah.


14 - Mukhtasor Ithaf Ahli Islam Bi Khususiyati as-Shiyam.


15 - Mursyidul al-Hajj Wa al-Mu`tamir as-Sa`iri Ila A`mali al-Hajji Wa Umrati Wa az-Ziyarah.


16 - al-Masho`idu ar-Rawiyyah Ila ak-Asanidi Wa al-Kutubi Wa al- Mutuni al-Mardhiyah.


17 - Multaqa al-Ashfiya` Fi Manaqibi al-Imam Ali Wa as-Sibthaini Wa az-Zahra` r.a.


Beliau meninggal dunia pada tahun 1424 hijriyah, dan lalu di kuburkan di perkuburan al-Ma`la Makkah al-Mukarromah.


Rujukkan :


1 - `Aqdu al-Jauhar Fi Ulama`i ar-Rubu` al-Awwal Min al-Qarni al-Khamis `Asyar : 2 / 1943.


2 - al-Masho`idu ar-Rawiyyah Ila ak-Asanidi Wa al-Kutubi Wa al- Mutuni al-Mardhiyah.


3 - Mu`jam Syuyukh Syeikh Usamah Said al-Azhari.

http://jalantrabas.blogspot.com/2007_11_01_archive.htm
http://www.facebook.com/SYAFAAH.dan.BAROKAH

No comments for "Syeikh Abdul Fatah Husein Rawa"