Media Informasi dan inspirasi santri indonesia

Syekh Abdul Wahab Babusalam Langkat Medan

Shaikh Abdul Wahab Rokan Al-Kholidi Naqsyabandi, yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Besilam (Babussalam), yakni seorang wali Allah yang banyak mempunyai kekeramatan. Beliau lahir pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1230 H bertepatan dengan tanggal 28 September 1811 M. Tempat kelahiran ia berjulukan Kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi, Rokan Tengah, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Ayahandanya berjulukan Abdul Manap bin M.Yasin bin H.Abdullah bin Edek, suku Tembusai. Ibundanya berjulukan Arbaiyah binti Datuk Dagi binti Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim, kepenuhan (Riau). Beliau wafat pada tanggal 21 jumadil Awal 1345 H bertepatan dengan tanggal 27 Desember 1926 M.


Sebelum meninggal dunia Syekh Abdul Wahab sempat menulis wasiat yang terdiri dari 44 pasal. Wasiat ini ditujukan kepada anak cucunya, baik anak kandung maupun anak murid. Beliau berpesan kepada anak cucunya untuk menyimpan buku wasiat ini dan sering-sering membacanya, seminggu sekali, atau sebulan sekali dan sekurang-kurangnya setahun sekali, serta diamalkan segala apa yang tersebut didalamnya.

Menurut wasiatnya itu kalau sering-sering dibaca dan lalu diamalkan segala yang termaktub didalamnya, mudah-mudahan beroleh martabat yang tinggi, kemuliaan yang besar dan kekayaan dunia dan akhirat. Naskah orisinil dari wasiat itu berbunyi sebagai berikut :

Alhamdulillah Al-Lazi Afdholana 'Ala Katsiri 'Ubbadihi Tafdhila. Washsholatu Wassalamu 'Ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyan Warosula, Wa alihi Wa Ashabihi Hadiyan Wa Nashiran. Amin, Mutalazimaini daiman Abada. Amma Ba'du, maka masa hijrah Nabi kita Muhammad saw 1300 dan kepada 13 hari bulan Muharram makbul dan kepada hari jum'at jam 2.00, masa itulah saya Haji Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi Asy-Syazili bin Abd.Manaf, Tanah Putih bin Yasin bin Al-Haj Abdullah Tambusai, menciptakan surat wasiat ini kepada anak dan cucu saya pria atau perempuan, sama ada anak kandung atau anak murid.

Maka hendaklah taruh surat wasiat ini satu surat satu orang dan baca se jum'at sekali, atau sebulan sekali. Dan sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan serta amalkan menyerupai yang tersebut di dalam wasiat ini, supaya sanggup martabat yang tinggi dan kemuliaan yang besar dan kaya dunia akhirat.

Dan yakni wasiatku ini 44 wasiat. Dan lagi hai sekalian anak cucuku, sekali-kali jangan kau permudah -mudah dan jangan kau peringan-ringan wasiatku ini, lantaran wasiatku ini tiba daripada Allah dan Rasul dan guru-guru yang pilihan. Dan lagi telah kuterima kebajikan wasiat ini sedikit-dikit dan tetapi belum habis saya terima kebajikannya, lantaran taqshir daripada aku, lantaran tiada habis saya kerjakan menyerupai yang tersebut didalam wasiat ini. Dan barangsiapa mengerjakan sekalian wasiat ini tak sanggup tiada sanggup kebajikan sekaliannya dunia akhirat.

Wasiat yang pertama, hendaklah kau sekalian masygul dengan menuntut ilmu Alquran dan kitab kepada guru-guru yang mursyid dan rendahkan dirimu kepada guru-guru kamu. Dan perbuat apa-apa yang disuruhkan, jangan bertangguh-tangguh. Dan banyak-banyak bersedekah kepadanya. Dan i'tikadkan diri kau itu hambanya. Dan bila sudah sanggup ilmu itu, maka hendaklah kau ajarkan kepada anak cucuku. Kemudian maka orang yang lain. Dan kasih sayang kau akan muridmu menyerupai kasih sayang akan anak cucu kamu. Dan jangan kau minta upah dan makan honor lantaran mengajar itu. Tetapi pinta upah dan honor itu kepada Tuhan Yang Esa lagi kaya serta murah, yaitu Allah Ta'ala.

Wasiat kedua, apabila sudah kau baligh, berakal, hendaklah mendapatkan thariqat Syaziliyah atau thariqat Naqsyabandiah, supaya sejalan kau dengan aku.

Wasiat yang ketiga, jangan kau berniaga sendiri, tetapi hendaklah berserikat. Dan bila hendak mencari nafkah, hendaklah dengan jalan tulang gega (dengan tenaga sendiri), menyerupai berhuma dana berladang dan menjadi amil. Dan didalam mencari nafkah itu maka hendaklah bersedekah pada tiap-tiap hari supaya segera sanggup nafkah. Dan bila sanggup ringgit sepuluh maka hendaklah sedekahkan satu dan taruh sembilan. Dan bila sanggup dua puluh, sedekahkan dua. Dan bila sanggup seratus sedekahkan sepuluh, dan taruh sembilan puluh. Dan apabila cukup nafkah kira-kira setahun maka hendaklah berhenti mencari itu dan duduk bederma ibadat hingga tinggal nafkah kira-kira 40 hari, maka barulah mencari.

Wasiat yang keempat, maka hendaklah kau berbanyak sedekah sebilang sehari, istimewa pada malam jum'at dan harinya. Dan sekurang-kurangnya sedekah itu 40 duit pada tiap-tiap hari. Dan lagi hendaklah bersedekah ke Mekah pada tiap-tiap tahun.

Wasiat yang kelima, jangan kau dekat dengan orang yang jahil dan orang pasik. Dan jangan dekat dengan orang kaya yang bakhil. Tetapi bersahabatlah kau dengan orang-orang 'alim dan ulama dan shalih-shalih.

Wasiat keenam, jangan kau hendak kemegahan dunia dan kebesarannya, menyerupai hendak menjadi kadhi dan imam dan lainnya, istimewa pula hendak menjadi penghulu-penghulu. Dan lagi jangan hendak menuntut harta benda banyak-banyak. Dan jangan dibanyakkan menggunakan pakaian yang harus.

Wasiat yang ketujuh, jangan kau menuntut ilmu sihir menyerupai berpengaruh dan kebal dan tambahan dan lainnya, lantaran sekalian ilmu ada di dalam Al-Quran dan kitab.

Wasiat kedelapan, hendaklah kau berpengaruh merendahkan diri kepada orang Islam. Dan jangan dengki khianat kepada mereka itu. Dan jangan diambil harta mereka itu melainkan dengan izin syara'.

Wasiat kesembilan, jangan kau menghinakan diri kepada kafir laknatullah serta makan honor serta mereka itu. Dan jangan dekat dengan mereka itu, melainkan lantaran uzur syara'.

Wasiat kesepuluh, hendaklah kau berpengaruh menolong orang yang kesempitan sehabis-habis ikhtiar sama ada tolong itu dengan harta benda atau tulang gega, atau bicara atau do'a. Dan lagi apa-apa hajat orang yang dikabarkannya kepada kau serta dia minta tolong, maka hendaklah sampaikan seboleh-bolehnya.

Wasiat yang kesebelas, kekalkan air sembahyang dan puasa tiga hari pada tiap-tiap bulan.

Wasiat yang kedua belas, bila ada orang berbuat kebajikan kepada kau barang apa kebajikan, maka hendaklah kau balas akan kebajikan itu.

Wasiat yang ketiga belas, bila orang dengki khianat kepada kamu, telah dipeliharakan Allah kau dari padanya, maka hendaklah kau sabar dan jangan dibalas dan beri pesan yang tersirat akan dia dengan perkataaan lemah lembut, lantaran mereka itu orang yang bebal.

Wasiat yang keempat belas, bila kau hendak beristeri, jangan dipinang orang tinggi bangsa menyerupai anak datuk-datuk. Dan jangan dipinang anak orang kaya-kaya. Tetapi hendaklah pinang anak orang fakir-fakir dan miskin.

Wasiat yang kelima belas, bila menggunakan kau akan pakaian yang lengkap, maka hendaklah ada didalamnya pakaian yang buruk. Dan yang aulanya yang jelek itu sebelah atas.

Wasiat yang keenam belas, jangan disebut kecelaan orang, tetapi hendaklah sembunyikan sehabis-habis sembunyi.

Wasiat yang ketujuh belas, hendaklah sebut-sebut kebajikan orang dan kemuliaannya.

Wasiat yang kedelapan belas, bila tiba orang 'alim dan guru-guru kedalam negeri yang kawasan kau itu, istimewa pula khalifah thariqat Naqsyabandiah, maka hendaklah kau dahulu tiba ziarah kepadanya dari pada orang lain serta beri sedekah kepadanya.

Wasiat yang kesembilan belas, bila pergi kau kepada suatu negeri atau dusun dan ada didalam negeri itu orang alim dan guru-guru khususnya khalifah thariqat Naqsyabandiah, maka hendaklah kau ziarah kepadanya lalu hendaklah membawa sedekah kepadanya.

Wasiat yang kedua puluh, bila hendak pergi orang alim itu daripada kawasan kau itu atau engkau hendak pergi dari pada kawasan itu, maka hendaklah kau ziarah pula serta memberi sedekah supaya sanggup kau rahmat yang besar.

Wasiat yang kedua puluh satu, sekali-kali jangan kau kawin dengan janda guru kamu, khususnya guru thariqat. Dan tiada mengapa kawin dengan anak guru, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh membawa budbahasa kepadanya serta jangan engkau wathi akan dia, melainkan lalu daripada meminta izin. Dan lebihkan olehmu akan dia daripada isterimu yang lain, lantaran dia anak guru, hal yang boleh dilebihkan.

Wasiat yang kedua puluh dua, hendaklah segala kau yang pria beristeri berbilang-bilang. Dan sekurang-kurangnya dua, dan yang baiknya empat. Dan bila isterimu tiada mengikut hukum, ceraikan, cari yang lain

Wasiat yang kedua puluh tiga, hendaklah kau yang wanita banyak sabar, bila suami kau beristeri berbilang-bilang. Janganlah mengikut menyerupai kelakuan wanita yang jahil, bila suaminya beristeri berbilang, sangat marahnya, dan bila suaminya berzina tiada marah.

Wasiat yang kedua puluh empat, bila ada sanak saudara kau berhutang atau miskin dan sempit nafkahnya dan kau lapang nafkah, maka hendaklah kau beri sedekah sedikit-sedikit seorang supaya sama kamu. Inilah makna kata orang tua-tua, bila kau kaya maka hendaklah bawa sanak saudara kau kaya pula, dan bila kau senang, maka hendaklah berikan senang kau itu kepada sanak saudara kamu.

Wasiat yang kedua puluh lima, mana-mana sanak saudara kau yang beroleh martabat dan kesenangan, maka hendaklah kau kuat-kuat mendo'akannya supaya boleh kau bernaung dibawah martabatnya.

Wasiat yang kedua puluh enam, hendaklah kasih akan bawah umur dan sayang akan fakir miskin dan hormat akan orang tua-tua.

Wasiat kedua puluh tujuh, apabila kau tidur, hendaklah padamkan pelita, jangan dibiarkan terpasang, lantaran sangat makruh, lantaran demikian itu kelakuan kafir Yahudi.

Wasiat yang kedua puluh delapan, bila kiamu hendak bepergian, maka hendaklah ziarah kepada ibu bapa dan kepada guru-guru dan orang saleh-saleh. Minta izin kepada mereka itu serta minta tolong do'akan,dan lagi hendaklah mengeluarkan sedekah supaya sanggup lapang.

Wasiat yang kedua puluh sembilan, jangan berasah gigi pria dan perempuan. Dan jangan bertindik indera pendengaran bila perempuan, lantaran yang demikian itu pekerjaan jahiliah.

Wasiat yang ketiga puluh, jangan berpengaruh kasih akan dunia, hanya sekedar hajat. Siapa berpengaruh kasih akan dunia banyak susah badannya dan percintaan hatinya dan sempit dadanya. Siapa benci akan dunia, sentosa badannya dan senang hatinya dan lapang dadanya.

Wasiat yang ketiga puluh satu, hendaklah kasih sayang akan ibu bapa menyerupai diikut apa kata-katanya dan menciptakan kebajikan kepada keduanya sehabis-habis ikhtiar. Dan jangan durhaka pada keduanya, menyerupai tiada mengikut perintah keduanya dan bernafsu perkataan kepada keduanya dan tiada terbawa adabnya.

Wasiat yang ketiga puluh dua, bila mati kedua ibu bapa kau atau salah seorang, maka hendaklah kau kuat-kuat mendoa'akannya pada tiap-tiap sembahyang dan \ziarah pada kuburnya pada tiap-tiap hari jum'at.

Wasiat yang ketiga puluh tiga, hendaklah berpengaruh menciptakan kebajikan serta dengan yakin kepada guru-guru dan jangan durhaka kepadanya.

Wasiat yang ketiga puluh empat, hendaklah berkasih-kasihan dengan orang sekampung dan bila kafir sekalipun dan jangan berbantah-bantah dan langgar de ngan mereka itu.

Wasiat yang ketiga puluh lima, jangan diberi hati kau menyayangi akan maksiat, artinya menciptakan kejahatan, lantaran yang demikian itu percintaan hati. Dan bila banyak percintaan hati, membawa kepada kurus badan.

Wasiat yang ketiga puluh enam, jangan kau jabatkan tangan kau kepada apa-apa yang haram, lantaran yang demikian itu mendatangkan bala.

Wasiat yang ketiga puluh tujuh, bila tiba bala dan cobaan, maka hendaklah mandi tobat mengambil air sembahyang, dan meminta do'a kepada Allah Ta'ala. Dan banyak-banyak bersedekah kepada fakir dan miskin dan minta tolong do'akan kepada guru-guru dan shalih-shalih lantaran mereka itu kekasih Allah Ta'ala.

Wasiat yang ketiga puluh delapan, apabila hampir bulan Ramadhan, maka hendaklah selesaikan pekerjaan dunia supaya senang bederma ibadat didalam bulan Ramadhan dan jangan berusaha dan berniaga didalam bulan Ramadhan, tetapi hendaklah bersungguh-sungguh bederma dan ibadat dan menciptakan kebajikan siang dan malam, khususnya bertadarus Alquran dan bersuluk.

Wasiat yang ketiga puluh sembilan, hendaklah berpengaruh bangkit pada waktu sahur, bederma ibadat dan meminta do'a , lantaran waktu itu kawasan do'a yang makbul, khususnya waktu sahur malam jum'at.

Wasiat yang ke empat puluh, hendaklah berpengaruh mendo'akan orang Islam, sama ada hidup atau mati.

Wasiat yang keempat puluh satu, apabila bertambah-tambah harta benda kau dan bertambah-tambah pangkat derjat kamu, tetapi amal ibadat kau kurang, maka jangan sekali-kali kau suka akan yang demikian itu, lantaran demikian itu kehendak setan dan iblis dan lagi apa faedah harta bertambah-tambah dan umur berkurang-kurang.

Wasiat yang keempat puluh dua, maka hendaklah kau i'tikadkan dengan hati kamu, gotong royong Allah Ta'ala ada hampir kau dengan tiada bercerai-cerai siang dan malam. Maka Ia melihat apa-apa pekerjaan kau lahir dan batin. Maka janganlah kau berbuat durhaka kepada-Nya sedikit jua, lantaran Ia senantiasa melihat juga tetapi hendaklah senantiasa kau memohonkan keridhaan-Nya lahir dan batin. Dan lazimkan olehmu i'tikad ini supaya sanggup jannatul 'ajilah artinya sorga yang diatas dunia ini.

Wasiat yang keempat puluh tiga, maka hendaklah kau ingat bahwa malikal selesai hidup tiba kepada setiap seorang lima kali dalam sehari semalam, mengabarkan akan kau bahwa saya akan mengambil nyawa kamu, maka hendaklah kau ingat apabila sudah sembahyang tiada hingga nyawa kau kepada sembahyang kedua, demikian selama-lamanya.

Wasiat yang keempat puluh empat, hendaklah kau berpengaruh mendo'akan hamba yang dha'if ini dan sekurang-kurangnya kau hadiahkan kepada hamba pada tiap-tiap malam jum'at dibaca fatihah sekali dan Qul Huwallahu Ahad sebelas kali, atau Yasin sekali pada tiap-tiap malam jum'at atau ayatul Kursi 7 kali dan saya mendo'akan pula kepada kau sekalian.
Inilah wasiat hamba yang empat puluh empat atas jalan ikhtisar dan hamba harap akan anak cucu hamba akan menciptakan syarahnya masing-masing dengan kadarnya yang munasabah, supaya tahu dha'ifut thullab wa qashirul fahmi. Wallahu Khairul Hakimin, wa Maqbulus Sailin. Amin.

Demikianlah suara wasiat beliau, dengan tidak merobah redaksinya. Apabila kita perhatikan dengan seksama, maka akan kita dapati, bahwa isi wasiat itu sesuai benar dengan firman Allah dan sabda Rasulullah saw. Kita yakin dan percaya apabila wasiat itu kita amalkan, pasti kita memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. ( Penulis, H.M.Fahmi El Fuad, yakni cicit pribadi dari Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, Tuan Guru Babussalam).

Tuan Guru Kh. Abdul Qodir Hasan

KH. Abdul Qodir Hasan dilahirkan pada tahun 1891 di Kampung Tunggul Irang Martapura. Beliau dikenal sebagai sesepuh di Pondok Pesantren Darussalam dan seringkali dipanggil dengan sebutan Guru Tuha. Beliau yaitu orang yang menjadi ajudan KH. Kasyful Anwar ketika menjabat sebagai Pimpinan PP. Darussalam tahun 1922 s/d 1940 dan kemudian menggantikan sebagai pimpinan sehabis KH. Kasyful Anwar wafat dari tahun 1940 s/d 1959.

Pendidikanbeliau yaitu mengaji di Martapura diantaranya yaitu dengan K.H. Abd Rahman Tunggul Irang dan K.H. Kasyful Anwar. Beliau juga mengaji keluar tempat di Pulau Madura dengan KH. Kholil Bangkalan, dan di Pulau Jawa dengan KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang (pendiri Nahdlatul Ulama/NU), dan sempat pula mencar ilmu di kota Makkah Al Mukarramah.KH. Abdul Qodir Hasan termasuk murid yang paling disayangi oleh KH. Hasyim Asy'ari dan dipercaya untuk mendirikan cabang Nahdlatul Ulama (NU) pertama di luar Pulau Jawa yakni di Kota Martapura sehabis mengikuti Muktamar NU pertama tanggal 21 Oktober 1926 di Surabaya. Dari kota Martapura inilah Beliau mendirikan dan melantik cabang-cabang organisasi NU di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan sebagai rais syuriah pada masa itu. Di masa kepemimpinannya sebagai pimpinan pondok dan rais NU, Beliau melakukan pertemuan rutin setiap bulan di aula pondok Darussalam yang dihadiri oleh seluruh tuan-tuan guru yang ada di kota Martapura dan sekitarnya untuk membahas kasus agama yang timbul di masyarakat (bahtsul masa'il) dan ditutup dengan tahlilan, program ini disebut dengan istilahlailatul ijtima. Hasil lembaga bahtsul masail ini kemudian disebarkan kepada masyarakat sebagai solusi terhadap banyak sekali kasus keagamaan dan sosial yang terjadi di masyarakat.


Sejak pimpinan K.H. Kasyful Anwar hingga pimpinan K.H. Abdul Qodir Hasan, banyak guru pengajar di Darussalam yang ditugaskan untuk berdakwah dan mengajar agama Islam keluar tempat menyerupai Sampit, Pontianak, Kota Waringin, Kotabaru, Purukcahu dan tempat di luar Kal-Sel lainnya. Para guru yang dikirim tersebut bermukim di tempat-tempat tersebut dan kemudian mendirikan madrasah/pesantren-pesantren yang berhubungan dengan PP. Darussalam Martapura.
Pada masa pendudukan Jepang Pondok Pesantren Darussalam dipaksa untuk menjadi asrama tentara Jepang, namun oleh Beliau proses mencar ilmu mengajar masih tetap terus dijalankan dengan disebarkan di rumah-rumah guru pengajar dan terus istiqomah acara sekolah dijalankan menyerupai itu hingga Jepang keluar dari Martapura tahun 1945.


Pada zaman zaman revolusi kemerdekaan Beliau bertindak sebagai sesepuh gerakan gerilya di Kalimantan, memperlihatkan semangat dan kekuatan moril bagi para pejuang gerilya yang berusaha mengusir tentara Belanda yang kembali hendak menjajah tanah air. Pada tahun selanjutnya, awal kemerdekaan RI dia turut aktif memulihkan keamanan bahu-membahu dengan almarhum K.H. Zainal Ilmi Dalam Pagar Martapura.


KH. Abdul Qodir Hasan wafat pada hari Sabtu, tanggal 11 Rajab 1398 H / 17 Juni 1978 M. Tempat pemakaman dia di kubah jalan Masjid Agung Al-Karomah Pasayangan Martapura.

Tuan Guru Kh. Muhammad Syukri Unus

Beliau adalah ulama yang mempunyai ribuan Jama'ah. Ilmu tata bahasa (nahwu)yang dimilikinya mengakibatkan tuan guru majelis taklim di bawah jembatan Antasan Senor ini sebagai seorang penulis manaqib,khususnya tokoh Tasawuf terkenal.


BISINGNYA deru kendaraan di jalan raya yang menghubungkan Martapura dan Hulu Sungai tidak mempengaruhi minat jamaah hadir ke pengajian Sabilal Anwar yang terletak di samping kiri Jembatan Antasan Senor. Dari majelis itulah lahir beberapa nama ulama yang tersebar di aneka macam pelosok. Tapi sosok guru bersahaja dan cerdas itu kini banyak melaksanakan aktivitas di rumah sehabis sempat sakit.

Ia juga dipandang sebagai andal tata bahasa (Gramatika Nahwu) yang banyak menyusun aneka macam kitab.K.H. M. Syukeri di lahirkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 1948 M bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1367 H di desa Harus, Sungai Malang, Amuntai Tengah (HSU) dari seorang Bapak yang berjulukan Unus Bin Ali Bin Abd Rasyid dan ibu yang berjulukan Hj. Mascinta Bin Sa'ad Bin Abd Rasyid.

Beliau di lahirkan di kalangan keluarga yang taat beragama, sehingga semenjak kecil ia sudah di didik secara Agamis dan mengasihi pada Ilmu Pengetahuan Agama, dan mengasihi Ulama. Karena kecintaan orang tuanya ( Unus ) kepada ulama maka KH.M Syukeri Unus selalu di bawa oleh bapaknya untuk berkenalan dan silaturrahmi dengan ulama sehingga pada suatu ketika ada diantara ulama yang menyampaikan kepada orang tuanya, anak ini kelak akan menjadi orang yang bermanfaal dan babarakat di kemudian hari berkat kecintaan orang tuanya kepada ulama, dan do'a ibunya yang mendambakan anaknya menjadi ulama dan anak yang shaleh serta berkhasiat bagi Agama Bangsa dan Negara. Akhirnya anak yang tercinta ini pun lahir sebagai ulama menyerupai yang di kenal ketika ini.

Berlakulah Sabda Nabi SAW : yang Artinya: "Seseorang atas siapa yang ia cintai " siapa yang mengasihi ulama pastilah anaknya atau cucunya kelak di jadikan ALLAH SWT menjadi ulama.Ulama sederhana ini menghabiskan masa kecilnya di Amuntai di bawah bimbingan orang tuanya Unus dan Mascinta. Beliau bersekolah di SD (1954 1960) dan Sekolah Menengah Pertama (1960 1963). Sejak kecil ia mencar ilmu membaca Al-Qur'an kepada Pamannya sendiri yaitu M. Qadri bin Ali bin Abdurrasyid. Ia juga mencar ilmu Ilmu Tauhid kepada Tuan Guru H.M. Mansyur, serta selalu membaca kitab-kitab Agama Islam secara belajar sendiri dengan eksklusif menghapalkannya.

Wafatnya sang ayah Unus merupakan pengalaman spiritual yang tak terlupakan bagi beliau. Dan sehabis itu tahun 1963 M ia tetapkan untuk merantau ke Kota Intan Martapura guna mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Darussalam." Saya tetapkan mendalami ilmu Agama sehabis ayah saya meninggal " Cerita Guru Syukri.Sebagai cowok ia tergolong cerdas dibuktikan dengan selalu Juara satu dikelas semenjak SD, SMP, sampai ia meneruskan sekolah di Pondok Pesantren Darussalam.

Ketika ia masih tinggal di Amuntai yaitu dari tahun 1958 – 1963 ia banyak menghadiri Majelis ta'lim yang diasuh oleh beberapa ulama populer disana diantaranya, KH. Abdul Hamid ( Guru Tuha Haji Tarus ), KH.M. Suberi, K. Umar Baki, KH. Abd. Muthalib, KH. Mansur, KH. Asy'ari, KH. Hasan, KH. Abdul Wahab Sya'rani, KH. M. Imberan ( Bung Tomo ).Sebelum ia nyantri di Pondok Pesantren Darussalam ia mencar ilmu dengan temannya yaitu Saudara Umar Hamdan secara Privat ( Khusus Sendiri ).

Tahun 1963 -1964 ia mencar ilmu kepada K.Gusti Imansyah ( Guru Murad ) ia yakni guru pertamanya semenjak nyantri di Pondok Pesantren Darussalam. Tahun 1964 – 1965 ia berguru kepada KH.M. Rofi'I Ahmad, ia yakni guru yang disiplin dan andal dalam ilmu Nahwu dan Shoraf. Tahun 1965-1976 ia juga berguru kepada KH.M. Husein Dahlan. Tahun 1966 -1967 ia berguru kepada muhaditsin Kalimantan yakni KH. Anang Sya'rani Arief . tahun 1967 – 1968 ia berguru kepada KH.M. Ramli. Tahun 1967 -1968 ia berguru kepada KH. Husein Qadri.

Tahun 1968 -1969 ia berguru kepada KH.Abd. Syukur.Selain berguru kepada para Ulama yang mengajar dipondok Pesantren Darussalam ia juga selalu menghadiri majelis ta'lim dikampung-kampung. Tercatat ia juga berguru kepada KH. Abd. Qadir Hasan, KH. M. Zaini Abd. Ghani, KH. Badruddin, KH. Salim Ma'ruf, KH. A. Royani, KH. Nasrun Thahir, KH. Syarwani Abdan.Ia mencar ilmu kepada KH.Syarwani Abdan atas restu dan perintah dari KH. M. Zaini Abd. Ghani. Kh.M. Syukri pergi ke kota Bangil yang pertama kali tahun 1981 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1401. kemudian tahun 1984 M atau 1404

Pada simpulan Sya'ban ia kembali lagi ke kota Bangil untuk mengambil aneka macam ijazah aneka macam ilmu pengetahuan.KH. M.Syukri yakni seorang yang bahagia berkunjung kepada para Ulama guna mengambil berkah dan ijazah ilmu, diantaranya ia pernah bersilaturrahmi kepada K. Abdullah Katum ( Wali Katum ) di Tebu Darat Pantai Hambawang Hulu Sungai Tengah, KH. Ahmad Mugeni ( Ayah Negara ) yang berdomisili di Kota Barabai HST, KH. Abd. Rahman di kampung Kopi Barabai, KH. Luqman Kampung Tanta Kelua, KH. M. Ramli Bitin Danau Panggang, KH. Abdul Wahab bin H. Abdurrahaman bin Tuan Lusuk di Anjir Kapuas, KH. Mahfudz Amin Pamangkih, KH. M. Tarmudzi Badruddin Lombok, NTB, KH. Abdullah Faqih Langitan Tuban Jawa Timur, KH. Drs. A. Wahid Zaini SH.KH.M.

Syukri juga mengunjungi dan mengambil Ijazah Sanad Ilmu dan berkah kepada para Masyayikh dan para Habaib, diantaranya Kepada Syikhul Ulama Syeikh Muhammad Hasan Masyath, Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syeikh Ismail Zein Al-Yamani, Syeikh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Habib Hamid Al-Kaff, Syeikh Zein Baweaan al-Hafiz, Syeikh Abd. Karim Al-Banjari Makkah, Syeikh Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Ahdal, Makkah, Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyie ( Basirih ), Habi Ja'far Basirih, Habib Zein bin Muhammad Al-Habsyie ( Martapura ), Habib Husein Al-Hamid ( Berani Kulon ), Habib Anis bin Ali Al-Habsyie ( Solo ), Habib Muhammad Al-Ba'bud ( Lawang Malang ), Habib Umar Al-Athas ( Jakarta ), Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, Habib Idrus Al-Habsyie ( Ampel, Surabaya ), Habib Muhammad bin Husein Al-Hamid ( Seiwun Hadramaut ), Habib Ali bin Muhsin Al-Hamid ( Seiwon Hadramau t ), Habib Muhammad bin Salim bin Aqil ( Surabaya ), Habib Ali Bahsyiem ( Air Putih Samarinda ), Habib Husein bib Hasan Alaydrus ( Solo ) , Habib Muhammad Zein Al-Kaff ( Gresik ), Habib Syeikh As-Seggaf ( Surabaya ) dan Habib Abdullah bin Ja'far Al-Jufri ( paiton , Jawa Timur ).Senin tanggal 10 7 1978 KH.M. Syukeri menikahi Hj Ramlah sepupu dari Tuan Guru KH.M.Zaini Ghani putri dari pasangan H. Asy'ari dan Hj. Siti Zaleha(saudara Kandung Ayah Guri Ijai red). Pernikahan tersebut berlangsung di rumah mertuanya di Gg. Kurnia Pasayangan Martapura dihadiri pula oleh KH Badruddin dan KH.M. Zaini Ghani.

Setelah menikah iapun pindah ke rumah mertuanya.Bersama istrinya ia dikaruniai tiga anak yaitu M. Noor, Habibah, dan Laila Badriyyah, la menghidupi keluarganya dari hasil sewa asrama milik saudaranya dan penjualan kitab kitab karangannya yang banyak dijadikan panduan aneka macam pesantren di Kalsel.Dalam bidang Da'wah ia memilika prinsip yang berpegang pada hadist Rasulullah SAW, yang artinya "Sebaik baik kau yakni orang yang mencar ilmu AI Qur'an dan yang mengajarkannya".Walaupun ia kini bermukim dan mengajar serta membuka majelis Talim di Martapura. Sebagai putra kelahiran Amuntai ia tak pernah melupakan tanah kelahirannya, selain banyak dekat dengan ulama di Amuntai ia juga kerap mengadakan pengajian di Amuntai.

Sambutan jama'ah yang ada di Amuntai pun sangat luar biasa kepada beliau.KH.M. Syukri juga yakni seorang Ulama yang selalu berkarya dianatara Karya tulisnya adalah, Is'afut Thalibin ( Nahwu ), Is'aful Haid ( Faraid ), Miftahul Ilmi ( Mantiq ), Is'aful Murid ( Balaghah ), Dalilul Wadihah ( Balaghah ), Dalilul Murid ( Tauhid ), Ta'liqu Isyaratil Maqal ( Saraf ) Dalilut Thalibin ( Ushul Hadist ), Taudihul Masalik ( Nahwu ), Asrarus Saum ( Masalah Puasa ), Risalah Rahasia Haji dan umrah , Irsyadul Aulad ( Akhlaq ).

Ia juga menulis buku-buku Manaqib diantaranya, Manaqib Syyidatina Khadijah, Nubzah Karamat Siti Khadijah, Terjemah Imam Syafi'I, Nubzah Manaqib Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, Manaqib Imam Rabbani Sayyid Ahmad Al-Badawi, Manaqib Imam Rabbani Sayyid Ahmad Rifai'I, Manaqib Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Manaqib Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Manaqib Imam Rabbani Syeikh Ibrahim ad-Dasuqi,Terjemah syeikh Muhammad bin Said Al-busyari, Terjemah Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Dan lain sebagainya.

Keberhasilan seorang Ulama bukan saja di pandang dari sudut ilmu pengetahuan yang dimilikinya, akan tetapi juga sangat ditentukan pula pada kemampuan Ulam itu sendiri untuk melahirkan figure generasi pengganti dikemudian hari.Diantara para kader yang sempat menimba ilmu kepadanya yang kini ini telah menjadi ulama besar dan mempunyai pondok pesantren dan Majelis ta'lim yang tersebar diman-mana yakni :, KH. Ahmad Bakri ( Gambut ), KH. Hafidz Anshari ( Banjarmasin ), KH. Ahmad Fahmi Zam-zam ( Kedah , Malaysia ), KH. Suriani. Lc. ( Amuntai ), KH. Ibrahim Aini ( Rantau ), Alm. KH. M. Sya'rani Zuhri (Jakarta ),KH. Bahran Jamil ( Barabai ), KH.M. bakhit ( Barabai ), KH. M. Sya'rani ( Samarinda ), dan lain-lain.

Dalam bidang Pendidikan Agama KH.M. Syukri Unus banyak menekuni ilmu alat atau ilmu tata bahasa ( Nahwu / Gramatika ) yang menurutnya sangat berkhasiat untuk mempelajari kitab cabang pelajaran lain.Demikianlah sekelumit Propil dari KH. M. Syukri Unus yang kami sadur dari buku " Biografi Singkat KH.M. Syukri Unus yang disusun oleh Ustadz Gusti Wardiansyah "

Sayyid ‘Abdullah Bin Shadaqah Bin Zaini Dahlan Al-Jailani

Beliau yaitu seorang ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1290H /1291H (1874M /1875M) di Kota Makkah al-Mukarromah. Beliau lahir dalam keluarga ulama yang sholeh. Ayahanda dia yaitu saudara kandung Syaikhul Islam Mufti Haramain Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, ulama dan mufti Hijaz yang masyhur, manakala bunda dia yaitu saudara wanita Sayyidi Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi ( Pengarang kitab I`anathuttholibin ).


Nasab penuh dia yaitu Sayyid ‘Abdullah bin Shadaqah bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan bin ‘Utsman Dahlan bin Ni’matUllah bin ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Utsman bin ‘Athoya bin Faaris bin Musthofa bin Muhammad bin Ahmad bin Zaini bin Qaadir bin ‘Abdul Wahhab bin Muhammad bin ‘Abdur Razzaaq bin ‘Ali bin Ahmad bin Ahmad (Mutsanna) bin Muhammad bin Zakariyya bin Yahya bin Muhammad bin Abi ‘Abdillah bin al-Hasan bin Sayyidina ‘Abdul Qaadir al-Jilani, Sulthanul Awliya` bin Abi Sholeh bin Musa bin Janki Dausat Haq bin Yahya az-Zaahid bin Muhammad bin Daud bin Muusa al-Juun bin ‘Abdullah al-Mahd bin al-Hasan al-Mutsanna bin al-Hasan as-Sibth bin Sayyidinal-Imam ‘Ali & Sayyidatina Fathimah al-Batuul radhiyaAllahu`anhum ajma`in.

Tatkala dia berusia 6 tahun, ayahandanya wafat, Sidi Ahmad Zaini Dahlan telah mengambil kiprah ayahandanya untuk menjaga dan memberi pendidikan yang tepat kepadanya. Pamannya ini turut mencintai dirinya serta menawarkan perhatian besar terhadapnya. Beliau berada di bawah asuhan pamannya ini sehinggalah ulama besar Hijaz ini wafat di Kota Madinah al-Munawwarah pada tahun 1304H (1887M).

Setelah kepergian pamannya yang mulia, Sayyid ‘Abdullah kembali ke Kota Makkah dan menyambung pengajiannya dengan para ulama di sana, antaranya dengan pamannya Sayyidi Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi, Syaikh Muhammad Husain al-Khayyath, Habib Husain bin Muhammad al-Habsyi dan lain-lain ulama terkemuka. Kedalaman ilmunya diakui para ulama sehingga dia diberi kepercayaan untuk menjadi Imam dalam Masjidil Harom di Maqam Ibrahim (tempat bagi Imam mazhab Syafi’i ) serta menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram yang mengendali halaqoh ilmu di Babus Salam.

Sayyid ‘Abdullah populer sebagai u`ama yang suka mengembara dari satu tempat ke satu tempat demi berbagi risalah dakwah dan ilmu. Beliau telah merantau ke banyak tempat menyerupai Zanzibar, Yaman, India, Mesir, Bahrain, Iraq, Syam, India, Sri Lanka, Tanah Melayu, Singapura, Jawa dan Sulawesi. Beliau juga telah mendirikan banyak sekali madrasah di tempat-tempat tersebut. Apa yang menarik ialah sewaktu di Tanah Melayu dia telah dilantik menjadi Syaikhul Islam (Mufti) Kedah kedua. Namun jawatan tersebut hanya disandangnya kira-kira setahun yaitu dari 1904M sehingga 1905M dan dilepaskannya sebab dia berhasrat untuk kembali ke Makkah.

Setelah usang berkelana, kesudahannya Sayyid ‘Abdullah telah menentukan untuk menetap di Desa Ciparay Girang, Karang Pawitan dalam tempat Garut, Jawa Barat. Di situlah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tahun 1943 M, sesudah menjalani hidup yang penuh keta`atan dan keberkatan. Beliau meninggalkan beberapa karangan, antaranya:-

1. Irsyad Dzil Ahkam;

2. Zubdatus Sirah an-Nabawiyyah;

3. Tuhfatuth Thullab fi qawa’idil i’raab;

4. Khulaashah at-Tiryaaq min samuum asy-Syiqaaq;

5. Irsyadul Ghaafil ila maafiith thoriiqatit Tijaaniyyati minal baathil;

6. Fatwa fi ibthal thoriqah wahdatil wujud.

Mudah-mudahan Allah senantiasa mencucuri Rahmat dan Ridho-Nya kepada Sayyidi ‘Abdullah bin Shodaqoh Dahlan al-Jilani al-Hasani. …… Hadiyatan liruhihi al-Fatihah

KaromahView All

TokohView All